Chương 7. Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 187 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  187  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 2: Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể


Câu 3: Chất rắn vô định hình là gì?  Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này


Câu 5: Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?


A. Có dạng hình học xác định.


B. Có cấu trúc tinh thể.


C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.


D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.


Câu 6: Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình?, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian trả giá cho mọi hành động.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s