Old school Easter eggs.

Các chủng tộc Ngôn ngữ và tôn giáo

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 28 Các chủng tộc Ngôn ngữ và tôn giáo (bài 33 sgk nâng cao). Tôn giáo là nguồn cảm hứng của những sáng tạo văn hóa, nghệ thuật thúc đẩy con người sáng tạo ra các giá trị văn hóa đặc săc: các công trình kiên trúc, điêu khấc, hội họa...

BÀI 28. GIẢI BÀI TẬP CÁC CHỦNG TỘC. NGÔN NGỮ VÀ TÔN GIÁO

(Bài 33 - Ban nâng cao)

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1: Hãy lập bảng trình bày các chủng tộc chính trên thế giói theo mẫu:

Trả lời


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dũng khí! Ta đã có nó hàng năm trời; chẳng lẽ ta lại mất nó vào lúc những đau khổ của mình cuối cùng cũng kết thúc?
Courage! I have shown it for years; think you I shall lose it at the moment when my sufferings are to end?
Marie Antoinette
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên