Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh có đáp án năm 2015 trường THCS Hoa Lư

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh có đáp án năm 2015 trường THCS Hoa Lư

Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút.

Trường THCS Hoa Lư

Đề Thi Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Tiếng Anh lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

A> PRONUNCIATION:

I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others (1.0m)

1. A. classmate      B. character    C. grade      D. place

2. A. tiger             B. wife        C. wisdom       D.  tire

3. A. folk          B. hold           C. photo          D. neighbor, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đào của những do dự vô cùng.
The optimist lives on the peninsula of infinite possibilities; the pessimist is stranded on the island of perpetual indecision.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid