Old school Swatch Watches

Chương IV – Tiết 2 : Sự oxi hoá – Phản ứng hoá hợp – Ứng dụng của oxi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 87
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 87


1. Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau

Chương IV – Tiết 2 : Sự oxi hoá – Phản ứng hoá hợp – Ứng dụng của oxi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 87


a) Sự tác dụng của oxi với một chất là …………………


b) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có……………………..được tạo thành từ hai hay nhiều ………………


c) Khí oxi cần cho ………………… của người và động vật và cần để ………………….trong đời sống và sản xuất.


Hướng dẫn giải


a) Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.


b) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.


c) Khí oxi cần cho sự hô hấp của người và động vật và cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bắt giặc bắt vua.
Cầm tặc cầm vương.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên