Polaroid

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh có đáp án năm 2015 trường THCS Hoa Lư

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh có đáp án năm 2015 trường THCS Hoa Lư

Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút.

Trường THCS Hoa Lư

Đề Thi Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Tiếng Anh lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

A> PRONUNCIATION:

I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others (1.0m)

1. A. classmate      B. character    C. grade      D. place

2. A. tiger             B. wife        C. wisdom       D.  tire

3. A. folk          B. hold           C. photo          D. neighbor, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai đó không yêu bạn như bạn mong muốn không có nghĩa là họ không yêu bạn hết mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên