pacman, rainbows, and roller s

Language Focus Unit 9 Lớp 11 Trang 109

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 9 The Post Office Language Focus trang 109 SGK. Qua bài này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cách sử dụng 3 cặp câu: who, that, which và who, whose, which.

UNIT 9: THE POST OFFICE

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)  

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Dùng nhóm từ trong khung để giải thích các từ cho sẵn.

ĐÁP ÁN

1. A burglar is someone who breaks into the house to steal things.

2. A customer is someone who buys something from a shop.

3. A shoplifter is someone who steals from a shop.

4. A coward is someone who is not brave.

5. A tenant is someone who pays rent to live in a house or flat., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những tư tưởng lớn thường xuất phát từ trái tim lớn, nhưng ân tình nặng thường đến từ lẽ phải.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên