XtGem Forum catalog

Name and Addresses Unit 1 Lớp 7 Trang 15

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1 back to school Name and Addresses trang 15 SGK. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

UNIT 1: BACK TO SCHOOL

TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC 

 

B. Name and Addresses (Tên và Địa chỉ)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Cô Liên : Hoa, họ của em là gì?

Hoa : Phạm. Tên lót của em là THỊ

Cô Liên : Em mấy tuổi?

Hoa : Em 13 tuổi.

Cô Liên : Em sống ở đâu?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, thái độ tinh thần của chúng ta điều khiển nó.
Happiness doesn't depend on any external conditions, it is governed by our mental attitude.
Dale Carnegie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên