XtGem Forum catalog

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 SGK trang 73 Toán 6

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 SGK trang 73 Toán 6


16. Diền chữ Đ ( Đúng ) hoặc S ( Sai ) vào ô vuông để có một nhận xét đúng :

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 SGK trang 73 Toán 6


17. Có thể khẳng định rằng tập hợp  Zbao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không ? Tạo sao ?


Sai vì còn thiếu số 0


18. a. Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc là số nguyên dương không ? Có a lớn hơn 2 nên nằm bên phải đuêmr 2 nên cũng nằm bên phải điểm 0


b. Số b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không ? Không vì b có thể là 0, 1, 2


c. Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không ? Không vì c có thể là 0


d. Số nguyên a nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không ? có a nhỏ hơn -5 nên a nằm bên trái điểm 5 nên cũng nằm bên trái điểm 0


19. Điền dấu thích hợp  vào chỗ trống để được kết quả đúng, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luôn luôn, ở bất cứ đâu, và đối với bất cứ ai, thật sai lầm khi tin vào bất cứ thứ gì khi không đủ bằng chứng.
It is wrong always, everywhere, and for everyone, to believe anything upon insufficient evidence.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên