XtGem Forum catalog

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Luyện tập 2 : Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 156, 157, 158 SGK Toán 6 trang 60

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Luyện tập 2 : Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 156, 157, 158 SGK Toán 6 trang 60


156. Tìm số tự nhiên x biết rằng :

x chia hết cho 12; x chia hết cho 21, x chia hết cho 28 và 150 nhỏ hơn x nhỏ hơn 300.


Giải :


Ta có : Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Luyện tập 2 : Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 156, 157, 158 SGK Toán 6 trang 60


157. Hai bạn An và Bách học cùng một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật, Bách cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn đều trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật ?


Giải :


Ta có : Số ngày cần tìm là BCNN của 10 và 12 Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Luyện tập 2 : Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 156, 157, 158 SGK Toán 6 trang 60


Vậy số ngày cần tìm là 60 ngày


158. Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây, mỗi đội công nhân đội II phải trồng 9 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khó kiếm được người bạn trong một năm nhưng dễ xúc phạm bạn trong một giờ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên