Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2015 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2015 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2015 trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Nội dung đề kiểm tra KSCL đầu năm lớp 8 gồm  8 câu trắc nghiệm va 3 câu tự luận.

I . PHN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Nghiệm của đa thức 2x +2  là:

A.1              B. -1               C.2                        D. -2

Câu 2: Giá trị của biểu thức 5x2 – 6x + 2  tại x = -1 là
A.   7             B.   9                     C.   11               D.   13

Câu 3: Cho A(x) = 2x3 + 3x – 1 và B(x) = x2 – x3  – x  thì A(x) + B(x) = ?

A.x2 – x3 – x                      B. x2 + x3  – 2x – 1

C. x2 + x3  + 2x – 1           D. x2 – x

Câu 4: Thực hiện phép nhân x(x + 2) ta được:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người đợi vận may chẳng bao giờ chắc về bữa tối.
He that waits upon fortune, is never sure of a dinner.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches