Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2015 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2015 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2015 trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Nội dung đề kiểm tra KSCL đầu năm lớp 8 gồm  8 câu trắc nghiệm va 3 câu tự luận.

I . PHN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Nghiệm của đa thức 2x +2  là:

A.1              B. -1               C.2                        D. -2

Câu 2: Giá trị của biểu thức 5x2 – 6x + 2  tại x = -1 là
A.   7             B.   9                     C.   11               D.   13

Câu 3: Cho A(x) = 2x3 + 3x – 1 và B(x) = x2 – x3  – x  thì A(x) + B(x) = ?

A.x2 – x3 – x                      B. x2 + x3  – 2x – 1

C. x2 + x3  + 2x – 1           D. x2 – x

Câu 4: Thực hiện phép nhân x(x + 2) ta được:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luôn luôn, ở bất cứ đâu, và đối với bất cứ ai, thật sai lầm khi tin vào bất cứ thứ gì khi không đủ bằng chứng.
It is wrong always, everywhere, and for everyone, to believe anything upon insufficient evidence.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt