Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2015 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2015 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2015 trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Nội dung đề kiểm tra KSCL đầu năm lớp 8 gồm  8 câu trắc nghiệm va 3 câu tự luận.

I . PHN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Nghiệm của đa thức 2x +2  là:

A.1              B. -1               C.2                        D. -2

Câu 2: Giá trị của biểu thức 5x2 – 6x + 2  tại x = -1 là
A.   7             B.   9                     C.   11               D.   13

Câu 3: Cho A(x) = 2x3 + 3x – 1 và B(x) = x2 – x3  – x  thì A(x) + B(x) = ?

A.x2 – x3 – x                      B. x2 + x3  – 2x – 1

C. x2 + x3  + 2x – 1           D. x2 – x

Câu 4: Thực hiện phép nhân x(x + 2) ta được:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu giống như một dây leo, nó sẽ khô héo và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt.
Ngạn ngữ Ấn Độ
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches