The Soda Pop

Chương V : Hirdo – Nước – Tiết 1 : Tính chất, ứng dụng của Hidro – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 109
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 109


1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau:

a. Sắt (III) oxit           b. Thủy ngân (II) oxit         c. Chì (II) oxit.


Hướng dẫn giải.


Phương trình phản ứng:


Fe3O4 + 4H2    →    4H2O + Fe


HgO + H2       →     H2O + Hg


PbO + H2        →     H2O + Pb


2. Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?


Hướng dẫn giải., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên