80s toys - Atari. I still have

Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính thương số Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4) đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước.


Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4)                                       Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4)


Hướng dẫn giải


Bảng 1: Tùy thuộc vào thí nghiệm.


Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4)


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nhận xét giá trị của thương số Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4) đối với mỗi dây dẫn dựa và với hai dây dẫn khác nhau.


Hướng dẫn giải


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự xa cách đối với tình yêu cũng như gió đối với lửa. Nó thổi tắt ngọn lửa nhỏ, nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên