Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính thương số Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4) đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước.


Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4)                                       Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4)


Hướng dẫn giải


Bảng 1: Tùy thuộc vào thí nghiệm.


Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4)


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nhận xét giá trị của thương số Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4) đối với mỗi dây dẫn dựa và với hai dây dẫn khác nhau.


Hướng dẫn giải


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi sống không phải nơi tôi thở, mà là nơi tôi yêu; Tôi chết không phải nơi tôi yêu, mà nơi tôi ở.
Not where I breathe, but where I love, I live; Not where I love, but where I am, I die.
Robert Southey
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid