Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính thương số Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4) đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước.


Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4)                                       Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4)


Hướng dẫn giải


Bảng 1: Tùy thuộc vào thí nghiệm.


Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4)


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nhận xét giá trị của thương số Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4) đối với mỗi dây dẫn dựa và với hai dây dẫn khác nhau.


Hướng dẫn giải


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không có cuộc sống bên trong là nô lệ của môi trường bên ngoài.
The man who has no inner
life is a slave to his surroundings.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt