Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không bao giờ cần học thêm điều mới nữa.
It's a mistake to think that once you're done with school you need never learn anything new.
Sophia Loren
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s