Facebook00">Google+0 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 6 trường THCS Bích Hòa" />

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 6 THCS Bích Hòa năm 2014

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 6 THCS Bích Hòa năm 2014

Chia sẻ:0">Facebook00">Google+0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 6 trường THCS Bích Hòa – Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai năm 2014

 

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM


Năm học: 2013 – 2014

Môn : Tiếng Anh 6

Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)

I. Chọn từ đúng nhất  (12 x 0,25 = 3 mks)

1.   ……….. do you live ?    –  I live inLondon.

A. What               B. Where              C. How                 D. When

2.   He ……… a teacher.

A. is                      B. am                  C. are                   D. to be, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu một bên kiên quyết đòi những gì mà bên kia kiên quyết từ chối, sự tranh chấp chỉ có thể được giải quyết bằng phân xử; và giữa những quyền uy không có cùng cấp cao hơn, chẳng có trọng tài nào ngoài thanh kiếm.
If one party resolves to demand what the other resolves to refuse, the dispute can be determined only by arbitration; and between powers who have no common superior, there is no other arbitrator than the sword.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt