Facebook00">Google+0 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 6 trường THCS Bích Hòa" />
Pair of Vintage Old School Fru

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 6 THCS Bích Hòa năm 2014

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 6 THCS Bích Hòa năm 2014

Chia sẻ:0">Facebook00">Google+0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 6 trường THCS Bích Hòa – Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai năm 2014

 

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM


Năm học: 2013 – 2014

Môn : Tiếng Anh 6

Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)

I. Chọn từ đúng nhất  (12 x 0,25 = 3 mks)

1.   ……….. do you live ?    –  I live inLondon.

A. What               B. Where              C. How                 D. When

2.   He ……… a teacher.

A. is                      B. am                  C. are                   D. to be, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn bè là người biết lời hát trong trái tim bạn và có thể hát lại nó cho bạn nghe dù bạn đã quên lời.
A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên