80s toys - Atari. I still have

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Số học lớp 6 chương 1 năm 2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.
If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên