XtGem Forum catalog

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Số học lớp 6 chương 1 năm 2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu cam chịu số phận của mình và phục tùng cái tất yếu thì bạn sẽ không thể vui, cũng không thể buồn, người xưa gọi đó là “không chui đầu vào rọ.”
Trang Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên