Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 4: Đặc trưng vật lý của âm (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

Câu 2:  Sóng âm là gì?


Câu 3: Nhạc âm là gì ?


Câu 4: Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào ?


Câu 5: Cường độ âm được đo bằng gì ?


Câu 6: Chọn câu đúng.


Siêu âm là âm


A. có tần số lớn.


B. có cường độ rất lớn., , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền thống trị của tình yêu giống như quyền của vua, không chấp nhận chia sẻ.
Ovid
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên