Old school Easter eggs.

Bài 4: Đặc trưng vật lý của âm (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

Câu 2:  Sóng âm là gì?


Câu 3: Nhạc âm là gì ?


Câu 4: Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào ?


Câu 5: Cường độ âm được đo bằng gì ?


Câu 6: Chọn câu đúng.


Siêu âm là âm


A. có tần số lớn.


B. có cường độ rất lớn., , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên