Bài 4: Đặc trưng vật lý của âm (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

Câu 2:  Sóng âm là gì?


Câu 3: Nhạc âm là gì ?


Câu 4: Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào ?


Câu 5: Cường độ âm được đo bằng gì ?


Câu 6: Chọn câu đúng.


Siêu âm là âm


A. có tần số lớn.


B. có cường độ rất lớn., , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không lên núi cao sao biết cái lo nghiêng ngả, không xuống vực sâu sao biết cái lo đắm đuối, không ra bể lớn sao biết cái lo sóng gió.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog