XtGem Forum catalog

Unit 13: Hobbies (Thú Tiêu Khiển)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ những người không sợ chết là đáng sống.
Only those are fit to live who are not afraid to die.
Douglas MacArthur
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên