Chương 3. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 100 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  100  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.


Câu 2: Trọng tâm của một vật là gì ? Trình bày phương pháp xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng bằng thí nghiệm.


Câu 3: Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng ?


Câu 4: Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?


Câu 5: Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song?


Câu 6: Một vật có khối lượng m = 2kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính (Hình 17.9). Biết góc nghiêng α = 30o, g = 9,8 m/s2 và ma sát là không đáng kể. Hãy xác đinh:


a) lực căng của dây;


b) phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi bắt đầu cho rằng mọi giây phút của cuộc đời đều không cần đến sự bình lặng. Con người sinh ra để hành động, và cả sự ồn ào nữa.
I begin to think, that a calm is not desirable in any situation in life. Man was made for action and for bustle too, I believe.
Abigail Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt