Ring ring

Chương 3. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 100 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  100  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.


Câu 2: Trọng tâm của một vật là gì ? Trình bày phương pháp xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng bằng thí nghiệm.


Câu 3: Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng ?


Câu 4: Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?


Câu 5: Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song?


Câu 6: Một vật có khối lượng m = 2kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính (Hình 17.9). Biết góc nghiêng α = 30o, g = 9,8 m/s2 và ma sát là không đáng kể. Hãy xác đinh:


a) lực căng của dây;


b) phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ước mơ cũng tốn nhiều năng lượng như lên kế hoạch.
It takes as much energy to wish as it does to plan.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên