Bài 3: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)

Hướng dẫn giải bài tập 1,2,3 SGK Giải tích 12 cơ bản trang 23, 24 – Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số


Bài 1. (Trang 23 SGK Giải tích cơ bản)


Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

a. y = x3 – 3x2 – 9x + 35 trên các đoạn [-4; 4] và [0;5] ;


Hàm số liên tục trên các đoạn [-4;4] và [0;5] nên có GTLN và GTNN trên mỗi đoạn này.


Ta có : y’ = 3x2 – 6x – 9 = 3(x2 – 2x – 3) ; y’ = 0 ⇔ x2 – 2x – 3 = 0 ⇔ x = -1, x = 3.  • Do -1 ∈ [-4;4], 3 ∈ [-4;4] nên:


Bài 3: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)=  max{y(-4), y(4), y(-1), y(3)} = max {-41 ; 15 ; 40 ; 8} = 40 .


Bài 3: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)=  min{y(-4), y(4), y(-1), y(3)} = min{-41 ; 15 ; 40 ; 8} = -41 .  • Do -1 ∉ [0;5], 3 ∈ [0;5] nên:


Bài 3: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (Giải bài tập 1,2,3) =  max{y(0), y(5), y(3)} = max {35 ; 40 ; 8} = 40 .


Bài 3: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)=  min{y(0), y(5), y(3)} = max {35 ; 40 ; 8} = 8 .


b. y = x4 – 3x2 + 2 trên các đoạn [0;3] và [2;5] ;, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta có thể quên đi điều bạn nói, nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì ko bao giờ phai nhạt.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967