Bài 3: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)

Hướng dẫn giải bài tập 1,2,3 SGK Giải tích 12 cơ bản trang 23, 24 – Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số


Bài 1. (Trang 23 SGK Giải tích cơ bản)


Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

a. y = x3 – 3x2 – 9x + 35 trên các đoạn [-4; 4] và [0;5] ;


Hàm số liên tục trên các đoạn [-4;4] và [0;5] nên có GTLN và GTNN trên mỗi đoạn này.


Ta có : y’ = 3x2 – 6x – 9 = 3(x2 – 2x – 3) ; y’ = 0 ⇔ x2 – 2x – 3 = 0 ⇔ x = -1, x = 3.  • Do -1 ∈ [-4;4], 3 ∈ [-4;4] nên:


Bài 3: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)=  max{y(-4), y(4), y(-1), y(3)} = max {-41 ; 15 ; 40 ; 8} = 40 .


Bài 3: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)=  min{y(-4), y(4), y(-1), y(3)} = min{-41 ; 15 ; 40 ; 8} = -41 .  • Do -1 ∉ [0;5], 3 ∈ [0;5] nên:


Bài 3: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (Giải bài tập 1,2,3) =  max{y(0), y(5), y(3)} = max {35 ; 40 ; 8} = 40 .


Bài 3: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)=  min{y(0), y(5), y(3)} = max {35 ; 40 ; 8} = 8 .


b. y = x4 – 3x2 + 2 trên các đoạn [0;3] và [2;5] ;, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là em; em và anh.
Love is you; you and me.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog