Old school Swatch Watches

Speaking Unit 14 Lớp 12 Trang 155

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 14 International Organizations Speaking Trang 155 SGK. Hãy nói cho bạn mình về các tổ chức quốc tế mà mình biết, dựa vào các thông tin ờ Task 1 và 2 hoặc dựa vào các kiến thức bản thân.

 UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Đọc đoạn văn sau và trà lời câu hỏi.

WHO

Tổ chức Y Tế Thế Giới là một tổ chức của Liên Hiệp Quốc chuyên về y tế. Nó được thành lập vào ngày 7 tháng 4 năm 1948. Mục tiêu của tổ chức này, như đã được đưa ra trong bán điều lệ, là việc các dân tộc đạt đến mức cao nhất về sức khoẻ. Các hoạt động chính của tổ chức Y Tế Thế Giới là thực hiện nghiên cứu để phát triển y học và cải thiện việc chăm sóc y tế trên thế giới.

Đáp án.

1. WHO stands for the World Health Organization.

2. It was established on 7 April 1948.

3. Its objective is the attainment by all peoples of the highest possible level of health., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không phải điều gì cũng có tên. Có những điều dẫn chúng ta vào vương quốc vượt ra khỏi ngôn từ.
Not everything has a name. Some things lead us into a realm beyond words.
Aleksandr Solzhenitsyn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên