Duck hunt

Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

LỊCH SỬ LỚP 11
BÀI 20. CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA
TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884, NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG


 


I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH CHIẾM BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT (1873). KHANG CHIẾN LAN RỘNG RA BẮC KÌ


1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất


Sau khi Pháp đánh chiếm 6 tỉnh Nam Kì, tư tưởng chủ hòa trong triều đình thắng thế.


-       Chính trị: triều Nguyễn tiếp tục chính sách “bế quan tỏa cảng”.


-       Kinh tế: ngày càng kiệt quệ.


-       Xã hội: nhân dân bất bình, nổi dậy chống triều đình., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc biệt là hạnh phúc của người khác.
Happiness is a hard master, particularly other people's happiness.
Aldous Huxley
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên