Old school Swatch Watches

Language Focus Unit 4 Lớp 12 Trang 49

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 4 School Education System Language Focus trang 49 SGK. Điền vào cho trong bằng dạng hiện tại đơn bị động của động từ trong ngoặc.

UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: Stress in three-syllable words

* Grammar: Passive Voice

Exercise 1. Điền vào cho trong bằng dạng hiện tại đơn bị động của động từ trong ngoặc.

Đáp án.

1. The academic year in England is divided into three terms.

2. Each term is separated by a one-week break.

3. The national curriculum is set by the government and must be followed in all state schools., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta cần phải lấy tất cả mọi điều mà cuộc sống có thể đưa cho.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên