Old school Easter eggs.

Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951- 1953)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951- 1953) lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 19. BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNGCHIẾNTOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP


(1951 - 1953)I. THỰC DÂN PHÁP ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG


1. Mỹ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh


-       Từ tháng 5/1949, Mỹ can thiệp sâu vào  chiến tranh xâm lược Đông Dương:


+         23/12/1950, ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương, viện trợ quân sự, kinh tế - tài chính cho Pháp, từng bước thay Pháp ở Đông Dương.


+         Tháng 9/1951, ký với Bảo Đại “Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt - Mỹ” nhằm ràng buộc Bảo Đại vào Mỹ.


-       Viện trợ của Mỹ chiếm tỉ lệ ngày càng cao trong ngân sách chiến tranh Đông Dương (1950 là 52 tỉ phrăng - chiếm 19 % ngân sách; 1953 là 285 tỉ phrăng - chiếm 43 % ngân sách)., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy.
When life knocks you down, try to land on your back. Because if you can look up, you can get up. Let your reason get you back up.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên