pacman, rainbows, and roller s

Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951- 1953)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951- 1953) lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 19. BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNGCHIẾNTOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP


(1951 - 1953)I. THỰC DÂN PHÁP ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG


1. Mỹ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh


-       Từ tháng 5/1949, Mỹ can thiệp sâu vào  chiến tranh xâm lược Đông Dương:


+         23/12/1950, ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương, viện trợ quân sự, kinh tế - tài chính cho Pháp, từng bước thay Pháp ở Đông Dương.


+         Tháng 9/1951, ký với Bảo Đại “Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt - Mỹ” nhằm ràng buộc Bảo Đại vào Mỹ.


-       Viện trợ của Mỹ chiếm tỉ lệ ngày càng cao trong ngân sách chiến tranh Đông Dương (1950 là 52 tỉ phrăng - chiếm 19 % ngân sách; 1953 là 285 tỉ phrăng - chiếm 43 % ngân sách)., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.
Ethics is the activity of man directed to secure the inner perfection of his own personality.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên