XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 73, 74 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 73, 74 SGK Sinh học lớp 12
Chương  3. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  73, 74 SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Quần thể là gì?


Hướng dẫn giải


Quần thể là một tập hợp của các cá thể cùng loài sống trong cùng một không gian và thời gian xác định, có khả năng duy trì nòi giống qua nhiều thế hệ. Không phải một tập hợp các cá thể cùng loài bất kì nào cũng được gọi là quần thể mà chỉ những tập hợp các cá thể có thể tạo ra được đời con và duy trì được nòi giống mới được coi là quần thể. Một quần thể sinh vật thường sống cách li tương đối với các quần thể khác và vì thế xét ở góc độ di truyền học, mỗi quần thể thường có một vốn gen đặc trưng.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Thế nào là vốn gen, thành phần kiểu gen?


Hướng dẫn giải


– Vốn gen là tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định. Các đặc điểm của vốn gen thể hiện qua tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể. Những đặc điểm về tần số kiểu gen của quần thể còn được gọi là cấu trúc di truyền hay thành phần kiểu gen của quần thể., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy đứng về một bên! Luôn luôn đứng về một bên! Đôi khi bạn lựa chọn sai lầm
nhưng người không chịu đứng về bên nào thì luôn luôn sai lầm.
Take sides! Always take sides! You will sometimes be wrong
but the man who refuses to take sides must always be wrong.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên