Duck hunt

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 185 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 185 SGK Sinh học lớp 12
Chương  7. Diễn thế sinh thái – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  185  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Thế nào là diễn thế sinh thái?


Trả lời:


Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.


Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường như khí hậu, thổ nhưỡng, địa chất,…


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Hãy mô tả quá trình diễn thế của một quần xã sinh vật nào đó xảy ra ở địa phương của em, hoặc ở địa phương khác mà em biết.


Trả lời:, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một nhóm người nghĩ giống nhau không bằng một người có nhiều cách nghĩ khác nhau.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên