Ring ring

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 10
Chương  1. Bài 1. Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  10 SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.


Hướng dẫn giải


– Gen là một đoạn cùa phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm nhất định. Sàn phẩm đó có thể là một phân tử ARN hay mộl chuỗi pôlipeptit trong phân tử prôtêin.


– Gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hoá liên tục (không phân mảnh), còn ở sinh vât nhãn chuẩn là phân mãnh (bên cạnh các đoạn êxỏn mã hoá axit amin còn được xen kẽ bời các đoạn intron khống mã hoá axit amin).


Ví dụ: gen hêmôglôbin anpha, gen hêmôglôbin bêta, mã hoá cho các chuỗi pôlipeptit trong phân tử hẻmôglôbin.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn't arrived yet. I have just one day, today, and I'm going to be happy in it.
Groucho Marx
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên