Ring ring

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 SGK Sinh học lớp 12
Chương  2. Quy luật Menđen : Quy luật phân li độc lập – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  41 SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen.


Hướng dẫn giải


Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập là các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau phải nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.


Các cập nhiễm sắc thể lại phân li độc lập nhau trong quá trình giảm phân dẫn đến sự phân li độc lập cùa các alen. Sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong quá trình thụ tinh làm xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau (biến dị tổ hợp).


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nêu các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1.


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua.
Phủ để trừu tân.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên