80s toys - Atari. I still have

Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ “CHIẾN TRANH LẠNH”


 


Sau thế chiến II,“ Chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường  là Liên xô và Mỹ, chi phối các quan hệ quốc tế.


I. MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA “CHIẾN TRANH LẠNH”


 1. Nguồn gốc mâu thuẫn Đông - Tây


Sau chiến tranh quan hệ Xô – Mỹ  chuyển  từ liên minh chống phát xít sang thế đối đầu và tình trạng “chiến tranh lạnh”.


* Nguyên nhân: do sự đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược.


-       Liên Xô: chủ trương duy trì hòa bình, an ninh thế giới, bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới.


-       Mỹ:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên