Pair of Vintage Old School Fru

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925


 

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925Nguồn lợi của tư bản Pháp  ở Viêt Nam  trong cuộc khai thác lần thứ hai


I. NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ  GIỚI THỨ NHẤT


1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp


a. Hoàn cảnh      


-       Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước thắng trận phân chia lại thế giới, hình thành hệ thống Véc xai – Oa xinh tơn (Versailles - Washington).


-       Hậu quả chiến tranh làm các cường quốc tư bản châu Âu gặp khó khăn,nước Pháp bị thiệt  hại nặng ., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có sự nhiệt huyết rõ ràng đối với tự do, khiến bản tính con người vượt lên trên chính nó, trong những hành động can đảm và anh hùng.
There is a certain enthusiasm in liberty, that makes human nature rise above itself, in acts of bravery and heroism.
Alexander Hamilton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên