Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925


 

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925Nguồn lợi của tư bản Pháp  ở Viêt Nam  trong cuộc khai thác lần thứ hai


I. NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ  GIỚI THỨ NHẤT


1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp


a. Hoàn cảnh      


-       Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước thắng trận phân chia lại thế giới, hình thành hệ thống Véc xai – Oa xinh tơn (Versailles - Washington).


-       Hậu quả chiến tranh làm các cường quốc tư bản châu Âu gặp khó khăn,nước Pháp bị thiệt  hại nặng ., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ba yếu tố cần thiết lớn nhất để hạnh phúc trong cuộc sống này là một cái gì đó để làm, một cái gì đó để yêu thương, và một cái gì đó để hy vọng.
Three grand essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for.
Joseph Addison
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog