Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


 BÀI 20 - CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC


(1953 - 1954)Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)Tấn công Điện Biên PhủBài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)I. ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP - MỸ Ở ĐÔNG DƯƠNG. KẾ HOẠCH NAVA


1. Âm mưu mới của Pháp - Mỹ ở Đông Dương. Kế hoạch Nava


-       Sau  8 năm xâm lược VN, Pháp thiệt hại ngày càng lớn, bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn 39 vạn quân, tốn hơn 2.000 tỉ phrăng, vùng chiếm đóng bị thu hẹp, ngày càng lâm vào thế phòng ngự, bị động.


-       Trước sự sa lầy của Pháp,Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, ép Pháp phải kéo dài, mở rộng chiến tranh, tích cực chuẩn bị thay thế Pháp., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thiện chí không thể mua, bạn phải giành được nó.
Goodwill cannot be purchased, it must be earned.
Frank Tyger
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring