pacman, rainbows, and roller s

[Đề thi có đáp án] Khảo sát chất lượng môn lớp 7 môn Toán trường THCS Lại Xuân

HocTap321 chia sẻ [Đề thi có đáp án] Khảo sát chất lượng môn lớp 7 môn Toán trường THCS Lại Xuân

[Đề thi có đáp án] Khảo sát chất lượng môn lớp 7 môn Toán trường THCS Lại Xuân – Hải Phòng năm 2015-2016.

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI

Bài 1. (2 điểm)  Tính nhanh nếu có thể:

 

Bài 2 (2 điểm) Tìm x biết:       Bài 3 (2 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh. Điểm kiểm tra Toán  gồm 4 loại: Giỏi, khá, trung bình và yếu. Trong đó số bài đạt điểm giỏi chiếm 1/5 tổng số bài, số bài đạt điểm khá chiếm 3/2 số bài đạt điểm giỏi. Loại yếu chiếm  1/5 số bài còn lại.

a) Tính số bài kiểm tra mỗi loại của lớp.

b) Tính tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm trung bình so với học sinh cả lớp.

Bài 4  (3 điểm). Cho gócAOB = 1350, C là một điểm nằm bên trong góc AOB sao cho góc BOC =900., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu tôi sống thành tâm, thành ý và lương tâm tôi không bị cắn rứt thì ai muốn khen hay chê cũng mặc.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên