The Soda Pop

Phân tích bài thơ “Không ngủ được ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Dưới đây là phân tích bài thơ “Không ngủ được ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Yêu nước là một trong những tình cảm sâu sắc nhất, mãnh liệt nhất của chủ tịch Hổ Chí Minh. Bài thơ “Không ngủ dược” trong “Nhật kí trong tù” đã thể hiện một cách cảm động tình cảm cao đẹp ấy. Đây là bản dịch bài thơ:

“Một canh… hại canh… lại ba canh,


Trằn trọc. băn khoăn giấc chẳng thành;


Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,


Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh”


(Nam Trân dịch)  1. Hai câu thơ đẩu nói lên tâm trạng thao thức của nhà thơ một đêm dài trong ngục tối. Chữ “trằn trọc, băn khoăn” dịch từ chữ “triển chuyển, bồi hồi” trong câu thơ chữ Hán, có nghĩa là thao thức, băn khoăn, bồn chồn lo nghĩ không yên dạ. Thời gian cứ trôi đi từ canh này qua canh khác mà nhà thơ vẫn thao thức:


“Một canh.hai canh… lại ba canh.


Trằn trọc, băn khoăn giấc chẳng thành


Câu thơ thứ nhất sử dụng phép liệt kê để tả thời gian từng canh… từng canh trôi qua một cách nặng nề, tê tái. Các dấu chấm lửng trên dòng thơ như nơi trú ngụ của tâm hồn, như làm cho đêm tối trong chốn tù ngục dài lê thê., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mượn đường diệt Quắc, lợi dụng hòa hoãn địch để rồi quay lại tấn công bằng lợi thế do chính địch tạo ra cho mình.
Giả đồ phạt Quắc.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên