Old school Swatch Watches

Speaking Unit 16 Lớp 11 Trang 181

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 16 The wonders of the World Speaking trang 181 SGK. Theo cặp, nói lại các câu chỉ sự thật, các câu chỉ ỷ kiến riêng hoặc phỏng đoản sử dụng kết quả đã thực hiện ở Task 1.

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Theo cặp, thảo luận và xác định câu chỉ sự thật và câu chỉ ỷ kiến riêng hay phỏng đoản về The GREAT PYRAMID.

GỢI Ý


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai.
The cares of today are seldom those of tomorrow.
William Cowper
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên