Ring ring

Vào phủ chúa Trịnh - Lê Hữu Trác

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Vào phủ chúa Trịnh - Lê Hữu Trác lớp 11

NGỮ VĂN 11 - BÀI. VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH


(Trích Thượng kinh kí sự)


LÊ HỮU TRÁC
I. Tim hiểu chung


1. Tác giả


-       Lê Hữu Trác (1724 -1791) hiệu Hải Thượng Lãn Ông


-       Là y học, nhà văn, nhà thơ lớn nữa cuối thế kỉ XVIII. Ông là tác giả của bộ sách y học nổi tiếng “ Hải Thượng y tông tâm lĩnh”


2. Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” và đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh”:


a. Tác phẩm “Thượng kinh ký sự”


-       Thượng kinh ký sự là tập nhật kí bằng chữ Hán, in ở cuối bộ “Y tông tâm tĩnh”, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng tốt không đúng chỗ sẽ chẳng được cảm ơn.
Unseasonable kindness gets no thanks.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên