Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương III – Tiết 4 : Tính theo công thức hoá học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 71
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 71


1.

Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:


a) CO và CO2;              b) Fe3O4và Fe2O3;         c) SO2và SO3


Hướng dẫn giải


a) Hợp chất CO:


%C = MC/MCO . 100% = 12/28 . 100% = 42,8%


%O = MO/MCO . 100% =  16/28 . 100% = 57,2%


Hợp chất CO2


%C = MC/MCO2 . 100% = 12/44 . 100% = 27,3 %, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người không biết phải làm gì với cuộc đời này, nhưng lại muốn một cuộc đời khác kéo dài mãi mãi.
The average man does not know what to do with this life, yet wants another one which will last forever.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên