Pair of Vintage Old School Fru

Chương III – Tiết 4 : Tính theo công thức hoá học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 71
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 71


1.

Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:


a) CO và CO2;              b) Fe3O4và Fe2O3;         c) SO2và SO3


Hướng dẫn giải


a) Hợp chất CO:


%C = MC/MCO . 100% = 12/28 . 100% = 42,8%


%O = MO/MCO . 100% =  16/28 . 100% = 57,2%


Hợp chất CO2


%C = MC/MCO2 . 100% = 12/44 . 100% = 27,3 %, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không có cuộc sống bên trong là nô lệ của môi trường bên ngoài.
The man who has no inner
life is a slave to his surroundings.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên