Chương 3: Cacbon – Silic – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 86 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
Luyện tập Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 86 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

Tóm tắt lý thuyết: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng


1.Cacbon

–  Cacbon chủ yếu thể hiện tính khử: C0 +  2CuO →t0 2Cu + CO2+4


–  Cacbon  thể hiện tính oxi hóa: 3 C0+ 4Al →t0  Al4-4C3


2. Oxit ( CO, CO2)


a)  CO: – Là oxit trung tính (không tạo muối)


–  Có tính khử mạnh: 4CO+2 + Fe3O→t0  3Fe + 4 CO2+4


b)      CO2: – là oxit axit


–    Có tính oxi hóa: CO2+4  + 2Mg →t0  C0 + 2MgO


3. H2CO3, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tuyệt vọng là ma túy. Nó ru ngủ trí óc vào sự dửng dưng.
Despair is a narcotic. It lulls the mind into indifference.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru