Teya Salat

Chương 2. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 62 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  62  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Cho mạch điện như hình 11.3. Trong đó nguồn điện có ξ = 6V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = R2  = 30 Ω; R3 = 7,5 Ω


Chương 2. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  62  SGK Vật Lý lớp 11


a) Tính điện trở mạch tương đương RN của mạch ngoài.


b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.


Câu 2: Cho mạch điện có sơ đồ như hinh 11.4, tron đó các acquy có suất điện động ξ1 = 12V; ξ2 = 6V và có các điện trở trong là không đáng kể.


Chương 2. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  62  SGK Vật Lý lớp 11


Các điện trở R1 = 4 Ω R2 = 8 Ω


a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bán anh em xa, mua láng giềng gần.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên