Polaroid

Chương I – Tiết 3 : Chuyển động đều – Chuyển động không đều – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 3.1 đến 3.19
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 3.1 đến 3.19


3.1. Hình 3.1 ghi lại các vị trí của hòn bi khi nó lăn từ A đến D trên các đoạn đượng AB, BC, CD sau những khoảng thời gian bằng nhau. Trong các câu của mỗi phần sau đây, câu nào mô tả đúng tính chất hoạt động của hòn bi ?

Phần 1:


A. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đường AB.


B. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đường CD.


C. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đường BC.


D. Hòn bi chuyển động đều trên cả quãng đường từ A đến D.


Phần 2


A. Hòn bi chuyển động nhanh dần trên đoạn đường AB.


B. Hòn bi chuyển động nhanh dần trên đoạn đường BC., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không thầy đố mày làm nên.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên