XtGem Forum catalog

Writing Unit 10 Lớp 10 Trang 109

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 10 Conservation Writing trang 109SGK. Viết thành câu bằng cách kết hợp mồi nửa câu đầu ở cột A với nửa câu còn lại thích hợp nhất ở cột B.

UNIT 10: CONSERVATION

WRITING (VIẾT)

 

Task 1: Viết thành câu bằng cách kết hợp mồi nửa câu đầu ở cột A với nửa câu còn lại thích hợp nhất ở cột B.

1. c        3. a        5. h/f      7. e

2. f/h     4. g/h     6. d/g     8. b

Task 2: Điền vào chỗ trống trong những lá thư mời dưới đây bằng nhóm từ thích hợp ở Task 1.

1. Would you like / Are you free

2. Would you like / Are you free // How about

3. Can you / Why don’t you / Shall we., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày nào chúng ta không cười, ngày đó chúng ta đã mất nhiều thứ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên