Language Focus Unit 12 Lớp 10 Trang 130

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 12 Musis Language Focus trang 130 SGK. Hoàn thành câu bằng dạng đúng của động từ thích hợp và đặt câu hỏi cho từ / nhóm từ gạch dưới.

UNIT 12: MUSIC

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Pronunciation /s/ /z/

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Dùng từ trong ngoặc để trả lời câu hỏi.

1. I phoned her to tell her the good news.

1. I’m saving money to buy a cassette player.

2. She practises singing all day to win the singing contest.

3. I'm learning French to sing French songs., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một thoả hiệp không đẹp còn hơn một cuộc chiến.
A bad compromise is better than a good battle.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.