Insane

Language Focus Unit 12 Lớp 10 Trang 130

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 12 Musis Language Focus trang 130 SGK. Hoàn thành câu bằng dạng đúng của động từ thích hợp và đặt câu hỏi cho từ / nhóm từ gạch dưới.

UNIT 12: MUSIC

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Pronunciation /s/ /z/

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Dùng từ trong ngoặc để trả lời câu hỏi.

1. I phoned her to tell her the good news.

1. I’m saving money to buy a cassette player.

2. She practises singing all day to win the singing contest.

3. I'm learning French to sing French songs., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.
We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên