Disneyland 1972 Love the old s

Language Focus Unit 12 Lớp 10 Trang 130

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 12 Musis Language Focus trang 130 SGK. Hoàn thành câu bằng dạng đúng của động từ thích hợp và đặt câu hỏi cho từ / nhóm từ gạch dưới.

UNIT 12: MUSIC

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Pronunciation /s/ /z/

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Dùng từ trong ngoặc để trả lời câu hỏi.

1. I phoned her to tell her the good news.

1. I’m saving money to buy a cassette player.

2. She practises singing all day to win the singing contest.

3. I'm learning French to sing French songs., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một cái đầu tỉnh táo, một trái tim trung thực và một linh hồn khiêm nhường, đó là ba người dẫn đường tốt nhất qua thời gian và cõi vĩnh hằng.
A sound head, an honest heart, and an humble spirit are the three best guides through time and to eternity.
Walter Scott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên