XtGem Forum catalog

Listening Unit 7 Lớp 10 Trang 77

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media Listening trang 77 SGK. Hãy nghe hai bản tin trên đài và đánh dấu (✓) vào từ đúng và từ đó rút ra kinh nghiệm bản thân.

UNIT 7: THE MASS MEDIA

LISTENING (NGHE)

Before you listen

Theo cặp, em hãy trả lời các câu hỏi.

1. Bạn có thường nghe đài không?

2. Bạn thường nghe đài bao nhiêu giờ mỗi tuần?

3. Bạn thích nghe chương trình gì, tại sao?

While you listen

Task 1: Hãy nghe hai bản tin trên đài và đánh dấu () vào từ đúng.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những điều ác do chúng ta gây ra cho người khác, luôn đeo đuổi chúng ta như bóng với hình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên