Ring ring

Chương III – Mol và tính toán hoá học – Tiết 1 : Mol – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 4 – Trang 65
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 4 – Trang 65


1.

Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:


a) 1,5 mol nguyên tử Al;


b) 0,5 mol phân tử H2;


c) 0,25 mol phân tử NaCl;


d) 0,05 mol phân tử H2O


Hướng dẫn giải


a) 1,5 mol nguyên tử Al có chứa 1,5N nguyên tử Al


hay: 1,5 . 6 . 6 . 1023 = 9 . 1023 (nguyên tử Al), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có lớp học dạy đời cho những người mới bắt đầu; luôn luôn bạn sẽ buộc phải ứng phó với điều khó khăn nhất ngay lập tức.
There are no classes in life for beginners; right away you are always asked to deal with what is most difficult.
Rainer Maria Rilke
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên