pacman, rainbows, and roller s

Chương III – Mol và tính toán hoá học – Tiết 1 : Mol – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 4 – Trang 65
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 4 – Trang 65


1.

Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:


a) 1,5 mol nguyên tử Al;


b) 0,5 mol phân tử H2;


c) 0,25 mol phân tử NaCl;


d) 0,05 mol phân tử H2O


Hướng dẫn giải


a) 1,5 mol nguyên tử Al có chứa 1,5N nguyên tử Al


hay: 1,5 . 6 . 6 . 1023 = 9 . 1023 (nguyên tử Al), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn phải chấp nhận mọi thứ khi nó đến và điều duy nhất quan trọng là bạn đối diện nó với lòng can đảm và hành động với những gì tốt nhất mình có thể làm.
You have to accept whatever comes and the only important thing is that you meet it with courage and with the best that you have to give.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên