80s toys - Atari. I still have

Language Focus Unit 14 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 14 The World Cup Language Focus. Dùng Will hoặc won’t và những từ cần thiết để hoàn thành câu và viết câu đề nghị giúp làm gì với I'll cho các tình huống sau.

UNIT 14: THE WORLD CUP

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar anf Vocabulary

Exercise 1. Dùng will hoặc going to để hoàn chỉnh câu.

1. I will get                                   5. I will show you

2. I am going to watch                6. I will have

3. are you going to paint             7. I will do

4. I am going to buy

Exercise 2. Dùng Will hoặc won’t và những từ cần thiết để hoàn thành câu., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bản chất thực sự của tự do là độc lập, duy trì bằng bạo lực.
The true character of liberty is independence, maintained by force.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên