Ring ring

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 118-119 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 118-119 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1 :(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Dãy nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần?


A. HCl, HBr, HI, HF


B. HBr, HI, HF, HCl


C. HI, HBr, HCl, HF


D. HF, HCl, HBr, HI


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không chinh phục nỗi sợ hãi hàng ngày vẫn chưa học được bí mật của cuộc sống.
He who is not everyday conquering some fear has not learned the secret of life.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên