pacman, rainbows, and roller s

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp án năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp án năm 2015

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp án năm 2015.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC : 2015 -2016

MÔN : Lịch Sử 6

Thời gian : 60 phút .

Câu 1. Người tinh khôn sống như thế nào ? ( 2,5 điểm )

Câu 2. Các quốc gia Cổ đại Phương đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ ? ( 2,5 điểm )

Câu 3. Xã hội cổ đại Hi lạp, Rô-ma gồm những giai cấp nào ? ( 2 điểm )

Câu 4 . Các quốc gia Cổ đại Phương đông đã có những thành tựu văn hóa gì ? ( 3 điểm )


 , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một người bạn là người mà ta có thể trút ra tất cả trái tim mình, trái tim đầy tro trấu, biết rằng những bàn tay dịu dàng nhất sẽ cầm lấy nó và sàng lọc, giữ lại những gì đáng giữ, và với hơi thở của lòng tốt, thổi đi tất cả những phần thừa.
A friend is one to whom one may pour out all the contents of one's heart, chaff and grain together, knowing that the gentlest of hands will take and sift it, keep what is worth keeping, and with a breath of kindness, blow the rest away.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên