Cơ Cấu Nền Kinh Tế (Địa Lý 10)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 26 Cơ cấu nền kinh tế (bài 36 và 37 SGK nâng cao). Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường...

BÀI 26: GIẢI BÀI TẬP CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

(Bài 36 và 37 - Ban nâng cao)

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 102 SGK địa lý 10: Phân biệt các nguồn lực và ý nghĩa của từng loại đối với sự phát triển kinh tế.

Trả lời

* Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường... ở trong và ngoài nước có thể được khai thác để phục vụ cho sự phát triển kinh tế cùa một lãnh thổ nhất định.

* Phân biệt các nguồn lực:

- Theo nguồn gốc:

+ Vị trí địa lí: về tự nhiên, kinh tế - chính trị, giao thông.

+ Tài nguyên thiên nhiên: đất, khí hậu, nước, sinh vật, khoáng sản, biển., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tiết kiệm là tập quán phải bắt đầu từ nhỏ. Tội lỗi thú nhận là giảm đi một nửa.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat