Old school Swatch Watches

unit 5 the media

Unit 5 The Media: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media lớp 40. Complete the dialogues with the correct tag (Điền vào bài đối thoại bằng những

Unit 5 The Media: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media write lớp 40. Read the forum on the Internet in the reading text again (5.Read). Write

Unit 5 The Media: Listening

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media listen lớp 42. Listen to a conversation between Chau and his father. Fill in the table

Unit 5 The Media: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media speak lớp 43. Work with a partner. Now make similar dialogues. Talk about the programs

Unit 5 The Media: Listen and Read

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media listen and read lớp 43. He was the person who would go though city streets ringing a b

Unit 5 The Media: Getting Started

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media getting started lớp 40. Work with a partner. Ask and answer questions about your favou

Unit 5 The Media (Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 The Media (Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng). Tag question là câu hỏi ngắn dùng thêm vào sau m

Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa unit 5 the media!

Ngẫu Nhiên