Chương IV: Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) – Hướng dẫn giải bài tập 8,9,10 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 38,39

Hướng dẫn giải bài tập Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) – SGK toán 9 cơ bản (bài 8,9,10 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 38,39)


Bài 8. (Hướng dẫn giải trang 38 SGK Đại số 9 tập 2)


Biết rằng đường cong trong hình 11 là một parabol y = ax2 .

a) Tìm hệ số a.


b) Tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ x = -3.


c) Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ y = 8.


Hướng dẫn giải:


ta lấy điểm A thuộc đồ thị có tọa độ là x = -2, y = 2. Khi đó ta được:


2 = a . (-2)2 suy ra a =1/2


b) Đồ thị có hàm số là y =1/2x2 . Tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ x = -3 là y =1/2(-3)2 suy ra y =9/2


c) Các điểm thuộc parabol có tung độ là 8 là:, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự nhiên không bao giờ lừa gạt chúng ta; chính chúng ta tự lừa dối mình.
Nature never deceives us; it is we who deceive ourselves.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.