Chương IV: Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) – Hướng dẫn giải bài tập 8,9,10 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 38,39

Hướng dẫn giải bài tập Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) – SGK toán 9 cơ bản (bài 8,9,10 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 38,39)


Bài 8. (Hướng dẫn giải trang 38 SGK Đại số 9 tập 2)


Biết rằng đường cong trong hình 11 là một parabol y = ax2 .

a) Tìm hệ số a.


b) Tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ x = -3.


c) Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ y = 8.


Hướng dẫn giải:


ta lấy điểm A thuộc đồ thị có tọa độ là x = -2, y = 2. Khi đó ta được:


2 = a . (-2)2 suy ra a =1/2


b) Đồ thị có hàm số là y =1/2x2 . Tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ x = -3 là y =1/2(-3)2 suy ra y =9/2


c) Các điểm thuộc parabol có tung độ là 8 là:, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là sự hòa hợp với ai đó, hoặc cái gì đó, bên ngoài bản thân dưới điều kiện phải giữ sự tách biệt và toàn vẹn của cái tôi.
Love is union with somebody, or something, outside oneself, under the condition of retaining the separateness and integrity of one's own self.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat