Snack's 1967

Chương II: Hàm số bậc nhất – Hướng dẫn giải bài tập 8,9,10 SGK lớp 9 trang 48

Hướng dẫn giải bài tập Hàm số bậc nhất – SGK toán 9 cơ bản (bài 8,9,10 trang 48)


Bài 8. (Hướng dẫn giải trang 48 SGK Đại số 9 cơ bản)


Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? Hãy xác định các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất nào đồng biến, nghich biến.

a) y = 1 – 5x;                     b) y = -0,5x;


c) y = √2(x – 1) +  √3;       d) y = 2x2 + 3.


Hướng dẫn giải:


a) y = 1 – 5x là một hàm số bậc nhất với a = -5, b = 1. Đó là một hàm số nghịch biến vì -5 < 0.


b) y = -0,5x là một hàm bậc nhất với a =  -0,5, b = 0. Đó là một hàm số nghịch biến vì -0,5 < 0.


c) y = √2(x – 1) +  √3 là một hàm số bậc nhất với a = √2, b = √3 – √2. Đó là một hàm số đồng biến vì √2 > 0.


d) y = 2x2 + 3 không phải là một hàm số bậc nhất vì nó không có dạng y = ax + b, với a ≠ 0.Bài 9. (Hướng dẫn giải trang 48 SGK Đại số 9 cơ bản), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách.
All that mankind has done, thought or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên