Unit 6 The Environment: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 6 the environment speaking (nói). Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

UNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)

SPEAKING (NÓI)

 

a. Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

(Cố gắng thuyết phục bạn cùng học làm những việc sau đây để bảo vệ môi trường. Sử dụng những thành ngữ và những gợi ý cho sẩn. Làm theo ví dụ)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Răng cứng thì chóng gãy, lưỡi mềm thì bền lâu.
Lão Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog