Polly po-cket

Unit 6 The Environment: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 6 the environment speaking (nói). Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

UNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)

SPEAKING (NÓI)

 

a. Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

(Cố gắng thuyết phục bạn cùng học làm những việc sau đây để bảo vệ môi trường. Sử dụng những thành ngữ và những gợi ý cho sẩn. Làm theo ví dụ)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có đất nước nào nhỏ bé. Sự vĩ đại của một dân tộc không được quyết định bởi số người, cũng như sự vĩ đại của một người không được đo bằng chiều cao của anh ta.
There is no such thing as a little country. The greatness of a people is no more determined by their numbers than the greatness of a man is by his height.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên