Unit 6 The Environment: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 6 the environment speaking (nói). Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

UNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)

SPEAKING (NÓI)

 

a. Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

(Cố gắng thuyết phục bạn cùng học làm những việc sau đây để bảo vệ môi trường. Sử dụng những thành ngữ và những gợi ý cho sẩn. Làm theo ví dụ)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu bạn tiếp tục tìm kiếm thành phần của hạnh phúc. Bạn sẽ không bao giờ sống nếu bạn vẫn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời.
You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid